TRÁVNIK V OBYTNEJ ZÁHRADE

Trávniky sú dôležitou súčasťou väčšiny záhradných úprav. Dobre založený a udržiavaný trávnik dáva pocit čistoty, pokoja, vyváženosti a poriadku. Pôsobí tiež ako spájajúci článok rôznych prvkov a častí v sadovníckej kompozícii. V novozaložených výsadbách, kde stromy a kry sa ešte nestihli dostatočne priestorovo uplatniť, práve trávnik predstavuje prvý estetický prejav zelene, ktorý môže účinkovať okamžite po jeho založení, predovšetkým pokiaľ využijeme možnosť jeho založenia položením trávnikových kobercov.

FUNKCIE TRÁVNIKOV V OBYTNOM PRIESTORE

  • v oblasti biologickej (vysoká vsakovacia schopnosť pre zrážkovú vodu, protierózne účinky zapojeného drnu, zvyšovanie vzdušnej vlhkosti, regulácia tepelného režimu,
  • v oblasti biologicko-hygienickej (podieľajú sa na znižovaní prašnosti, viazaní plynných exhalátov, kolobehu kyslíka, znižovaniu hlučnosti prostredia),
  • v oblasti estetickej (po vodných plochách sú jedným z najsvetlejších prvkov v záhradnej kompozícii, podriaďujú sa modelácii terénu, čím zmäkčujú jeho kontúry, pôsobia priaznivým a ukľudňujúcim dojmom).

<Trávniky v záhradnej kompozícii najlepšie vyniknú, pokiaľ vytvárajú súvislé, ucelené plochy. Najvhodnejšie usporiadanie výsadieb na záhrade je také, kde sa striedajú väčšie plochy trávnika so zahustenými, kompaktnými skupinami drevín a so súvislými kvetinovými záhonmi. V ideálnom prípade je pomer medzi výsadbami a trávnikom 2:3, v prospech trávnatých plôch.

Predsejbová príprava

Predsejbová príprava spočíva predovšetkým v úprave terénu, prípadne jeho modelovaniu do konečnej podoby. Ak zakladáme trávnik na miestach, ktoré sú zdevastované stavebnou činnosťou, musíme pred zakladaním trávnika všetky stavebné zbytky odstrániť a naviezť novú kvalitnú zeminu o hrúbke 0,15 - 0,20 m. Do povrchovej vrstvy sa zapracuje plné umelé hnojivo (napr. NPK, Slovcerit, a iné). V prípade potreby sa presné dávky dajú stanoviť podľa pôdneho rozboru. Ak je pozemok silne zaburinený, hlavne pýrom plazivým, pupencom roľným a ďalšími vytrvalými burinami, treba ho odburiniť ešte pred vlastným výsevom. Nakoniec sa pozemok prekyprí, jemne uvalcuje a podľa potreby dorovná. Povrch pred výsevom by mal byť jemne spracovaný, rovný, mierne vlhký. Vlastný výsev môžeme robiť rovnomerným rozhodením rukou alebo sejačkami, ktoré vysievajú rovnomernejšie a tiež úspornejšie. Semeno sa jemne zapracuje do pôdy (ručne hrabľami, väčšie plochy bránami) a nakoniec sa zavalcuje. 

Výber trávnikovej miešanky

Kvalita trávnika ďalej súvisi s druhovou skladbou osiva, ktoré použijeme na výsev. Bežne sa na trhu stretávame už s hotovými trávnikovými miešankami v štandardnom druhovom prevedení, vhodnými pre rôzne typy trávnikov. Sú to napr. miešanky parkové, rekreačné, ihriskové, golfové a ďalšie. Dôležité je vybrať si správnu miešanku, aby sme dopestovali trávnik podľa našich predstáv. Okrem štandardných trávnikových miešaniek ponúkajú špecializované trávnikárske firmy možnosť zostaviť optimálnu zmes z čistých druhov tráv na základe odborného zhodnotenia pôdnoklimatických podmienok záujmového územia. Okrem založenia trávnika výsevom sa v posledných rokoch rozšírilo zakladanie trávnika použitím rolovaných trávnych drnov. Výhodou je okamžitý efekt súvislej zelenej plochy trávnika, ako aj okamžité získanie kvalitného zapojeného a hustého porastu. Pred položením trávneho koberca musíme venovať pozornosť tak ako pred výsevom úprave terénu a príprave pôdy. Po jeho uložení a zavalcovaní zase výdatnej zálievke. 

Pravidelná a odborná údržba

Trávnik je kultúra, ktorú pestujeme viacero rokov. Ak ho chceme udržať v dobrom stave, musíme zabezpečiť jeho pravidelnú údržbu. Je to nielen pravidelné kosenie, ale i odburiňovanie, prihnojovanie, zavlažovanie, vyhrabávanie, valcovanie, čistenie, boj proti chorobám, hlavne plesniam a u starších trávnikov i prevzdušovanie. Intenzívne okrasné trávniky vyžadujú pomerne časté kosenie, v lete v prípade, že je trávnik zavlažovaný je to interval 5 dní až 1 týždeň. Na jar a na jeseň sa tento interval s chladnejším počasím predlžuje. V súčasnosti je na trhu celá škála firiem, ktoré ponúkajú kosačky, elektrické alebo motorové s rôznou šírkou záberu, vhodné na kosenie rôzne veľkých záhrad. Ideálne je, pokiaľ majú kosačky aj zberný kôš na pokosenú trávu, ušetrí sa čas s jej vyhrabávaním. Niekedy vzhľad trávnika môže narušiť väčší výskyt burín. Jednoročné buriny pravidelným kosením z trávnika časom odstránime. Ostatné buriny sa najľahšie zlikvidujú herbicídmi proti širokolistým burinám, ktoré sú vhodné do trávnikov. Niekedy sa v trávniku na chudobných kyslých pôdach a na pritienených stanovištiach vyskytuje mach. Ten odstraňujeme jednak mechanicky vyhrabávaním, prerezávaním a tiež hnojením, vápnením alebo špeciálnymi herbicídmi. Pravidelným kosením a odstraňovaním zelenej hmoty z trávnika sa odčerpávajú z pôdy živiny. Preto ak chceme zachovať jeho pekný vzhľad a sviežu zelenú farbu, musíme ho pravidelne prihnojovať. Prihnojujeme pravidelne od začiatku vegetácie až do leta niektorými viaczložkovými hnojivami. Prípadne môžeme použiť hnojivo s pomalým uvoľňovaním živín počas celej vegetácie, v tomto prípade stačí prihnojiť na jar. Niektoré prípravky na ošetrenie trávnika zase obsahujú jednak herbicidy, jednak vhodné hnojivá, takže ich aplikáciou môžeme uskutočniť naraz ochranu i hnojenie.

Pre kvalitu okrasného trávnika je ďalej dôležitá závlaha, hlavne ak chceme udržať trávnik pekný a svieži i v období sucha (neskorá jar a leto). Zavlažovať sa má pravidelne, jemne ale výdatne, aby sa prevlhčila celá koreňová sústava tráv. Spôsob zavlažovania je závislý od veľkosti zavlažovanej plochy. V malej záhradke zvládneme zavlažovanie ručne, hadicou. U väčších záhrad takéto zavlažovanie nie je efektívne, preto musíme nainštalovať po celej ploche trávnika sieť závlah s rozprašovačmi tak, aby závlahová voda pokryla celú plochu trávnika. Takéto systémy závlah môžu byť povrchové alebo podpovrchové, kedy je voda rozvádzaná systémom trubiek alebo hadíc, ktoré sú vedené v zemi. Podpovrchová závlaha je ideálna pre zavlažovanie okrasného trávnika, pretože hadice nerušia jeho vzhľad, podobne aj rozprašovače sú zabudované v zemi a vysúvajú sa nad trávnik len pod tlakom vody počas závlahy. Čas a intenzita takejto závlahy sa dá automaticky naprogramovať. Nevýhodou tejto závlahy sú pomerne vysoké náklady na jej inštaláciu.

Valcovanie trávnikov uskutočňujeme podľa potreby daného stanovišťa. Na jar je pôda zdvihnutá mrazom a valcovaním sa upravia mierne nerovnosti a podporí sa kapilárna vzlínavosť. Trávniky na ťažších ílovitých pôdach sa nedoporučuje valcovať - utužená pôda obsahuje málo vzduchu pre rozkladné biologické procesy, zrážková voda zle zasakuje, trpí koreňový systém a odnožovacia schopnosť tráv.

Kvalitu prestárlych trávnikov môžeme zlepšiť ich prevzdušnením. S prevzdušnením treba doplniť zásobu živín, aby sa umožnil dokonalý rozvoj koreňovej sústavy. Prevzdušnenie sa robí strojovo buď vertikálnym prerezávaním pôdy alebo aerifikáciou - prepichávaním pôdy do hĺbky 8 mm. Na takto prevzdušnenú pôdu sa rozhodí piesok alebo kompost, čím sa zlepší prijímanie vody a vzduchu v povrchovej vrstve.

KVALITA OKRASNÉHO TRÁVNIKA NA ZÁHRADE JE ZÁVISLÁ OD:

  • predsejbovej prípravy pôdy,
  • výberu trávnikovej miešanky, ktorá zodpovedá danému stanovišťu a typu trávnika, ktorý chceme založiť,
  • pravidelnej a odbornej údržby.

Trávnik v obytnej záhrade

 

Trávnik

 

Trávnik

 

Využitie trávnika v záhrade